webdesign: John van Hulst
CD
T-shirt
Flagge
Meitsje € 17,90 per bestelde CD, dit is inkl. ferstjoerkosten, oer op rekkennr. 2775946 t.n.f. W. van der Mei, ûnder fermelding fan namme, adres en oantal CD's (ek yn berjocht). De CD's wurde dy dan fuortendaliks tastjoerd!!
ROCKE BLIKSUM!!!!!