Do hast yn 2014 wol wer nocht oan in CD fan Stiet as Quo??
Set hjir ûnder dan de 3 nûmers fan Status Quo dysto graach yn it Frysk hearre wolst!!
webdesign: John van Hulst